Grawng Miex Ngailai

Yam gau son mawh sara cao gau lai Vax daux baux veng Hopang
Yam gau son mawh sara cao gau lai Vax daux baux veng Tangyan
Kawn nyawm cawng gau lai Vax pa koe daux Yaong Sai Pun, baux veng Tangyan