Lox Leng plak haktiex

Lox Leng pa shiang mai rhawm moh

Lox Leng pa shiang mai grawng been haktiex