ကမ္ဘာဦးကျမ်းပုံပြင်

Overview: Genesis Ch. 1-11

christ.jpg
မျှဝေမည်။