လူငယ်များ

Rieb hoek toek bleeh ka ex ku kaux pa laig rhawm ti jhak ka biang bhaung heue.

 

 

In mawh pak ngai lai biang bhaung son ceu pui Vax heue. Pak ngai lai biang bhaung in, mawh sonsang haok huan ceu pui Vax ku plak ku krax mai sonsang pon priex khrawm ka ngailai, been yungyi, lox sikah, puag pua ceu pui Vax mai krax ot grawng koe ceu pui Vax heue.

 

ယခင်က‘‘၀’’လူမျိုးများ၏အင်တာနက်စာ မျက်နှာဟူ၍ မိမိတို့၏ စာပေ၊စကားအားဖြင့် မရှိခဲ့ သေး ပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ‘‘၀’’လူမျိုး များသည် မိမိတို့ စာပေ၊ စကား၊ ယဉ်ကျေးမှုများ၊ သမိုင်းကြောင်း များ မပျောက်ပျက်ဖို့ ရန်လိုအပ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဤအင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ကြိုးစား ၍ဖေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

 

 

Kawn nyawm khankix mawh pa sang kieh praix klawng haok huan kheu nan caw ti tawx dah dee ka son kix heue.

 

Sau Riieng Kawn Nyawm Eue, Ex mawh pa sang kieh praix haok huan.

 

 

Kawn nyawm Vax awn ju pa coca 

မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.