မိခင်ဘာသာစကား၊စာပေ

ဟိုပန်နယ်အသင်းတော်များအဖွဲ့တွင်ပြုလုပ်သော ''၀'' စာပေဆရာဖြစ်သင်တန်း

Yam gau son mawh sara cao gau lai Vax daux baux veng Tangyan
Kawn nyawm cawng gau lai Vax pa koe daux Yaong Sai Pun, baux veng Tangyan
မျှဝေမည်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.