‘‘၀’’ နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်၏ လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ